pondělí 13. ledna 2020

Cyklone 8B+ FA

Počasí v posledních dnech zimu moc nepřipomínalo, ale na neděli to vypadá slušně, tak se rýsuje další šance na projekt na Židárně. Se Štěpánem mám sraz v Humpolci, přesednu do jeho Octavie a po osmé hodině jsme pod převisem. Skála vymrzlá a suchá, teplota -6°C, ale má se oteplit. Rozlez je tedy bolavý a dlouho trvá než aktivujeme tělo. 


Cyklone 8B+

Po zopakování kroků dávám ostré pokusy, ale tělo ještě nefunguje, 2x padám v úvodním traverzu, pak v klíčovém místě, ale se zmrzlými prsty bez šance na úspěch. Vymyslím si trochu lepší úchop přídrže na pravou ruku a jako klíčový krok se jeví navlhčit si před cruxem prsty, namágovat a pak už to drží. Taky se trochu otepluje a tělo funguje lépe. Dám pokus, kdy udržím hranu, chci to pojistit a udržet nohy ve stropě, ale v tu ránu mi to šmykne. Spočinu, dalším pokusem jsem opět na hraně a tentokrát poskočím do topových chytů a udržím vývlav. Cyklone, určitě jedno z tvrdších 8B+

Cyklone 8B+

Štěpán mezitím ladí odbočku z Holokaustu a následně prodloužení o nástupové kroky Pumy, vše pošle rychle, v převisu je síla. Já si na závěr ještě tréninkově vyzkouším jednu z jeho novinek, Plynovou Komoru za 8A+/B, a dvakrát padnu v posledním kroku. Levá ruka už nefunguje, takže je čas jet domů.


Lately the weather wasn't much like winter but it looks quite good at weekend so we've got another chance to finish the project at Židárna. I meet Štěpán at Humpolec, get on board of his Octavia and at about 8 o'clock we're already under the overhang. The rock is dry and frozen, it's about -6°C, but the temperature should rise later. The warm up really hurts and it takes us long time to activate our bodies.

After refreshing the moves I start the serious attempts but my body hasn't woken up yet, I fall twice from the traverse and then once from the crux, my frozen fingers are a pain. I make up a better way to grip the rock with my right hand and before the crux I moisten the fingers and put on some chalk and then it's ok. Also it's getting a bit warmer so my body is slowly starting to cooperate. I get to the edge and want to place the feet better but I slip. I take a rest and then I jump to the top holds and finally finish the boulder. I call it Cyklone, definitely one of the harder 8B+s.

Štěpán is working on Holokaust prolonged by the first few moves of Puma, and sends it pretty soon. At the end of the session I try one of his new boulders, Plynová Komora 8A+/B, but I fall from the last move twice, my left hand isn't working any more, so it's high time to go home.

pondělí 6. ledna 2020

Židárna - Holokaust a projekt

Víkendové počasí je trochu nevyzpytatelné, a tak volím převis u Lužnice - Židárnu. Nejprve si dolezu pro mě nový boulder Holokaust za 8A, tři pokusy a jsem v Topu.

Holokaust 8A


A jdu na hlavní cíl: kombo přelézt z Babočky Admirál - přes Holokaust do Pumy, přidání 12 kroků za cca 8A, odpočinek a vzhůru tříkrokovou Pumou za 8B. Bohužel jsou chyty v Pumě zavlhlé, ale lézt se dá. Nejprve si zopakuji Pumu, pak nalítám úvod a dám ostré pokusy. Při prvních dvou pokusech padám v posledním kroku - kroku do hrany, pak už jsou pokusy i přes pár ulehčení horší, ale snad je naladěno na příště. Klasa se zatím jeví jako těžší 8B+. ( https://www.youtube.com/watch?v=IZnhBT2HswQ&fbclid=IwAR1zhjASi-XGZInls5dPgN726Uyr3R4uEVvPoxOjGOR4bPY2Zu0_ILciXX0 ) 


Project 8B+/C?

The weather at weekend is a bit unpredictable so I decide to go to Židárna – the ovehang near Lužnice. First I climb a new Holokaust 8A boulder in three attempts.

Then I go for my today's main challenge: starting at Babočka Admirál - then climbing through Holokaust to Puma, adding 12 moves (all of these have the grade of 8A in total), and then there's a bit of rest followed by the three-move Puma 8B boulder. Unfortunately the holds of Puma are moist, but climbing is still possible, so first I repeat Puma and then I practice the first part of the climb and start trying to climb the whole boulder. At the first two attempts I fall from the final move and then it gets worse but I hope I'm well prepared for the next time. The grade seems to be a harder 8B+. 
( https://www.youtube.com/...HswQ&fbclid=IwAR1zhjASi-XGZInls5dPgN726Uyr3R4uEVvPoxOjGOR4bPY2Zu0_ILciXX0 ) 

čtvrtek 2. ledna 2020

Iceberg 8C FA

Na Nový rok razíme s Kačkou a Gulikem ven do Moravského krasu, máme krásné počasí, tak se chceme provětrat a hlavně jsem natěšený na Nunavut 8C, který mám připravený na přelez. Bohužel je nástupový chyt mokrý, takže přesun na Holštejn oprášit si kroky v projektu z jara - Drift v protisměru a dolez Leda Kostí, respektive Kostějem, kde jsem strávil 4 dny projektováním, ale už nebyla vytrvalost celé topropojit. 16 těžkých kroků bez odpočinku, úvodní crux přes malinkou lištu v horizontální poloze a závěrečná pumpa z Kostěje s bandaskama.

Iceberg 8C

Už při rozlezu se cítím silný a rychle opakuji jednotlivé sekvence projektu. Doráží Štěpán a dávám ostré pokusy, pád v úvodu, pak pokus, kde padám až v nálezu do Kostěje, pak zase pád v úvodu a  čtvrtým pokusem se probiju do Kostěje a s dávkou štěstí se mi podaří udržet topová lišta - Iceberg 8C! Bomba hned na úvod roku 2020.

Iceberg 8C 

Dále zkouším závěr Terranovy, Vrtuli a Topinku, ale nikde žádný progres, nakonec se přidám ke Štěpánovi a prvním pokusem proběhnu Zkratkou Machrů 8A.


On the New Year's day Kačka and Gulik and me go to Moravský kras. The weather is great and I'm looking forward to some fresh air and also to Nunavut 8C, which I'm ready to climb. Unfortunately, the first hold is wet so we move to Holštejn to repeat the moves of the project from the last spring - the Drift boulder climbed reversely and finished by Leda Kost, or rather Kostěj. I've already spent about 4 days by planning and working on the moves but I didn't have enough endurance to connect it all together. There are 16 hard moves with no rest, a crux over a tiny ledge in horizontal position right at the beginning and the final move from Kostěj where I'm already pretty swollen.

During the warm up I feel strong and quickly repeat the individual sections of the project. Štěpán arrives, too, and I start with the serious attempts. First I fall from the first move, then from the start of Kostěj, then another fall from the first move and at the fourth attempt I get to Kostěj and with luck I manage to hold the top ledge - Iceberg 8C! A huge success right at the beginning of 2020.

I also try the finish of Terranova, Vrtule and Topinka, but I don't make any progress anywhere, so I join Štěpán and climb Zkratka Machrů 8A at the first attempt.