pátek 27. prosince 2013

Lomy u Skutče

V předvánoční den vyrážím omrknout kamenné lomy u Skutče. Většina lomů stojí za starou belu až na Mikšův lom. Tady už lezl Komíňák a spol. a tak jsou některý lajny hezky zamágovaný a navíc nacházím na pohled parádní těžkej projekt. Odjíždím domů a hned 25. tého se vracím. Dávám všechny lehčí bouldery, čistím projekt, u kterého zjišŤuji, že je až moc těžkej a nakonec vymyslíme variantu boulderu Vypínač Mozků, kterou se mi podaří přelézt - Vymítač Ďábla 8A+. Klíčovým krokem je náskok do jedný ruky do poměrně dobrého chytu Vypínače MOzků. 

 Lom U Mikšova

 Vymítač Ďabla 8A+

  Vymítač Ďabla 8A+

Project

On the day before Christmas I am off to have a look at stone quarries near Skuteč. Most quarries are not worth a penny except Mikšův lom. Komíňák and others have climbed there so there is magnesium on some routes and, moreover, I find an awesome difficult project. I go home and I am back right on 25th. I send all easier boulders, clean a project, where I subsequently find it is too hard and in the end think up a variant of Vypínač Mozků, which I manage to climb – Vymítač Ďábla 8A+. The key step is the jump to one hand of a relatively good hold of Vypínač Mozků.

úterý 17. prosince 2013

Between Monsters

Server 8a.nu uveřejnil tabulku s nejvyšším počtem přelezů boulderů 8A a výš všech zalogovaných boulderistů světa. Se svými 97 kousky jsem se umístil na 2 místě za Jimmy Webbem. Za mnou jsou jména jako Robinson či Woods, ale je třeba poznamenat, že tito nejlepší boulderisti světa se více zaměřují na přelezy těch nejtěžších prásků  a těm "lehčím" nevěnují tolik času. I tak, příjemný pocit.:)


www.8a.nu

8a.nu server has published a table with the highest number of climbs of 8A and highher boulders of all world's boulder climbers who are registered. With my 97 pieces I am on the 2nd place behind Jimmy Webb. Behind me there are names such as Robinson or Woods but it has to be said that these best world's boulder climbers concentrate on climbing the most difficult ones and do not dedicate that much time to the "easier" ones. Despite that, a nice feeling :)

neděle 15. prosince 2013

Opět Kras

Dneska jsem opět s Ondrou Nevělíkem vyrazil do Krasu. V plánu byl Holštejn, ale jeskyňka je mokrá a tak zkoušíme Sloup. Tu je skála suchá, ale pro změnu teče poměrně vydatně místní potok a tak dneska by bylo možné bouldrovat pouze z loďky. Nicméně koukám na projekt nalevo od Tragikomixe, sem už voda nesahá a tak s Ondrou čistíme a přelézáme, vzniká nový boulder Mátový Sauce s klasou okolo 7C, poměrně morfo boulder takže klasa může lítat. Víc toho dnes nepůjde a tak frčíme na campus, kde se dneska daří 3 shyby na jedný ruce a padají další rekordy :)

Foto by Ondra Nevělík


Today me and Ondra Nevělík went to Kras again. We planned Holštejn but the cave is moist, so we try Sloup. Here the rock is dry but there is a lot of water in the local creek, so it was possible to boulder only from a boat. A have a look at a project on the left from Tragikomix, the water does not reach here, so we clean a climb, there is a new Mátový Sauce with class around 7C, a rather morpho boulder, so the class can vary. We can't do more, so we are off to the campus where manage to do 3 pull-ups with one hand and some other records are broken :)

středa 11. prosince 2013

Nebe Peklo Direct 8B (8c+?) video

https://vimeo.com/81586153

Dík Nevělajzovi za natočení a sestříhání!

Thanks Nevělajz for shooting and cutting!

pondělí 9. prosince 2013

Ranní session ve Sloupu

Do Brna razíme s KAčkou opět autem a opět se zastavujeme po cestě v Krasu na rozdělaný byznys. Rozehřeju se a z první bomby posílám Automatixe 8A+.

Automatix 8A+

Zajímavé bude napojení do Idefixe, pěknej projekt na zimu s klasou 8B+? Ostatní 8B+ka od Adama jsou úlet, takže tam moc světla není. Po Automatixovi se zavěsím do novinky od Adama Tragikomix 8A. Dlouho mi nejde udělat společný klíčový krok s Palmalou, paradoxně za vlhka mi to šlo lépe, logika??, pak jednou spadnu v posledním kroku a posledním pokusem dávám, musíme do Brna. 


Tragikomix 8A


I am off to Brno with Kačka again by car and again on the way we stop by in the Karst for some unfinished business. I warm up and at the first attempt send Automatix 8A+.


The connection into Idefix will be interesting, a nice project for winter with class 8B+? Other 8B+s by Adam are crazy, so there is not much light. After Automatix I hang in the news by Adam Tragikomix 8A. It takes me long to make the step shared with Palmala, paradoxically it was easier when it was warmer, what’s the logic?, then I fall once in the last step and send it, we have to go to Brno

sobota 7. prosince 2013

Holštejn - Nebe Peklo Direct 8B

Dneska razím vlakem do Blanska, nabírá mě Ondra Nevělík a míříme na Holštejn. Tu je dneska jasný cíl , zkusit si prolézt a dát pár pokusů v Nebe Peklo Direct 8B. Rozlezeme se, ladíme program a pak se dávají pokusy, Ondra dneska jen ze spáry (bez úvodních 5 kroků), já hned celý boulder. Jedná se o spojení 20 krokového 7C a 8 krokového 8A, celkem tedy spíš něco jako 8c+ cesta. Každý pokus mám lepší a lepší a posledním posílám! Letošní 12 8B a výš, super! 

Nebe Peklo Direct 8B - Foto by Ondra Nevělík

Po celý den panovalo oblačno, místy sněžení, teplota kolem 0°C, nádhernej den! Natočili jsme i videjko, tak snad brzy:)

Today I take the train to Blansko, Ondra Nevělík picks me up and we are off to Holštejn. There is a clear goal for today, a few attempts in Nebe Peklo Direct 8B. We warm up, tune the program and then go for attempts, Ondra today only from the joint (without the initial 5 steps), me right away the whole boulder. It is a connection of 20-step 7C and 8-step 8A, in total more like a 8c+ route. My attempts are getting better and better and send the last one! This year's 12th B8 and higher, great!

It was cloudy the whole day, sometimes snow, temperature around 0°C, a beautiful day! We also shot a video, so hopefully it will be here soon :)

středa 4. prosince 2013

Vasil, Vasil 9b+

Dneska razím s Adamem Ondrou do krasu. Po příjezdu hlásí palubní počítač -2,5°C. Rozlez docela bolí, ale během poledne je cítit, že se lehce otepluje a tak mohou padat ostrý pokusy. Adam tu zkouší už 25tý den projekt s pracovním názvem Vasil, Vasil. Dá si jeden prolézací pokus a pak posílá, dneska až překvapivě "lehce":). KLasa v ufonských výšinách 9b+, veliká gratulace, aspirant na nejtěžší cestu světa?!


Já čistím a zkouším boulder projekt přímo pod bubákem, dlouho ladím program. Pak přijde Adam zabere za mrdku a je nahoře, klasa 8A+. Já sem v liště slabý a tak dělám několik lehčích kroků navíc. Dvakrát dolézám do závěrečnýho kroku, ale nedaří se mi udržet nohy ve stropě. 

Jsem moc rád, že jsem byl u přelezu Vasila, Adam je bůh! v sobotu Holštejn;)


Today me and Adam Ondra are off to the Karst today. After arrival, the board computer shows –2.5°C. The warm-up is painful but around noon we can feel it is getting warmer, so we can have some live attempts. Adam has been trying a project named Vasil, Vasil for 25 days. He has one attempt and then sends, today surprisingly “easily” :) Klasa in UFO-heights 9b+, congratulations, an aspirant for the most difficult route in the world?!

I clean and try a boulder right under Bubák, it takes me a long time to tune the program. Then Adam uses force and is on the top, class 8A+. I am weak in the crimp so I make a few additional steps. I climb to the final step twice but I can’t hold the feet in the ceiling.


I am really happy I could assist the climb over Vasil, Adam is a good! Holštejn on Saturday ;)

neděle 1. prosince 2013

Mejcup 2013 - 1.místo!

O víkendu proběhla jedna z největších akcí roku - mejcup. Sešlo se opět velký množství lidí, kteří bojovali v kvalifikačních bouldrech a večer udělali skvělou atmosféru. Kvalifikace byla letos nejlehčí co kdy byla, na postup bylo potřeba vylézt všechny bouldery a to na dobré pokusy. Já jsem pouze jednou opravoval a tak jsem postupoval do večerního finále z děleného 2-3.místa. Radost mi udělala Kačka, která vybojovala jeden boulder. Večerní finále byla jedna velká show, náskoky z pódia, pěkný bouldery, pěkný chyty, atmosféra úžasná. Hodně jsem si finále užíval, první čtyři bouldery padli na první pokus, závěrečná koule byla nezdolána. Mě se podařilo na kouli dolézt nejdále a tak jsem poprvé mejcup vyhrál! Velká škoda Adama, kterej si na prvním boulderu vyvrtknul kotník a dál v závodě nepokračoval, snad bude brzy ok. Večer opět nezapomenutelná afterparty. Díky Chýškovi a všem okolo něho za skvělou akci.

Pár fotek od Radmila Schneidera.At the weekend, one of the greatest events of the year took place – mejcup. A huge number of people attended, who fought in qualification boulders and in the evening created a great atmosphere. This year’s qualification was the easiest ever, to get through it was necessary to climb all boulders on good attempts. I repeated only once, so I made it to the evening final from shared 2nd–3rd place. I was pleased by Kaška, who fought one boulder. The evening final was one great show, initial jumps from the stage, nice boulders, nice holds, awesome atmosphere. I really enjoyed the final, sent the first four boulders on first attempt, the final ball resisted. I was the one to climb the furthest on the ball, so I won! It was a pity Adam sprained his ankle on the first boulder and did not continue in the event, hopefully he will be OK soon. In the evening an unforgettable after-party. Thanks to everybody for a great event.

A few photos by Radmil Schinder.

pondělí 25. listopadu 2013

Brigáda na BoruO víkendu proběhla brigáda na Boru, bohužel jsme se v sobotu sešli jen ve třech a to s Michalem 205 a Štěpánem, navíc jsem tam nechal na neděli kluky samotný, ale i tak se podařilo udělat hodně práce. Díky


There was a volunteering weekend at Bor, unfortunately there were only three of us, me, Michal 205 adn Štěpán, moreover I left the boys on their own on Sunday but despite all that a lot of work was done. Thanks!

čtvrtek 21. listopadu 2013

Peklo Direct 8A+

Po cestě z Brna jsme se s Kačkou opět stavili v Krasu, tentokrát na Holštejně. Celkem rychle se mi podařilo přelézt pěkný sjízdný Peklo Direct 8A+. PAk nalízám do extensionu, Humidity, ale všechno dost zavlhlé. Na závěr si zopakuju Peklo na video.
Peklo Direct 8A+On the way from Brno, me and Kačka again stopped in the Moravian Karst, this time at Holštejn. I pretty quickly climbed over a nice Peklo Direct 8A+. Then I start in Extension and humidity but everything is pretty moist. At the end I repeat Peklo for the videocamera.

pondělí 18. listopadu 2013

Sviní Mor 8B

Dneska jsem se s Kačkou po cestě do Brna stavil ve Sloupu na rozdělaný projekt Sviní Mor 8B. Podmínka není nejlepší, je poměrně teplo. Trošku překopu program a nakonec boulder pouští. Typický krasovský lezení, kde je klíčový místo okolo malý lišty a pořád špatný nohy. Pak se ještě dolezu v Překvapivém Životu krasovský 7B, reálně tak 7C.:)
Sviní Mor 8B
On the way to Brno, me and Kačka stopped in Sloup to work on the project Sviní Mor 8B. The conditions are not the best, it is quite warm. I rework the program a bit and in the end get through. A typical kast climbing, the key place is around a small crimp and the feet always bad. Then I finish on Překvapivý život, karst 7B, in fact rather 7C :)

sobota 16. listopadu 2013

Frodo Nakole 8B

Ve vzdálenějším výhledu počasí hlásí čt-pá luxusní podmínku a tak naplánuji Petrohrad, škola počká. Okolo 11 dojíždím na Petráč, všude mlha a tak doufám, že to nebudu muset hned otočit a jet domů. Naštěstí kameny jsou poměrně suché a tak jdu lézt. První zastávku dělám u Ufo Báby, ta je beznadějně mokrá a tak aspoň nalézám do vedlejšího Amuletu 8A. Než přijdu na ten správný program, tak se klube díra v prstu a já to balím, motivace je na jijný boulder a to na Frodo Nakole 8B. Kroky znám již z jara a tak je jenom otázka, jestli jsem zesílil anebo ne. První nálezy jsou marný, spoďák malej a nohy těžký. Pak udělám rozhodující věc, která výrazně pomůže. Sundávám tejpku z pravýho ukazováku (na něm mám díru z úterního tréninku s banánem), nástupovej chyt bere hned líp a tím pádem jde i lépe nabrat spoďák a pak zvedat nohy. Tím, že nemám tejpku na ukazováku tak horní zrnko musím brát prostředníkem, to ale naštěstí není tak velikej problém. Některý pokusy jsou lepší, v některých padám hned na začátku. Jednou se mi podaří se dostat do horního zrnka, ale nedostatečně zaberu za znko a hrana je daleko. Nakonec naštěstí všechno klapne. 

Frodo Nakole 8B

Pak přemýšlím, co dál, prsty chtějí boulder po chytech a tak volím Tomb Raider 7C+. Tady pohořím, svěšení na hranu neudělám a tak jdu dál na Virguly 8A a Krucistisk 8A. Oba bouldery řežou, krev prosakuje přes tejpky a mně nezbývá nic jiného než to vzdát. Druhý den vstávám do deprese, prsty bolí, kameny mokrý a tak neváhám moc dlouho a jedu domů. Po cestě se stavím se trošku pohejbat na Škrovádě. Daří se mi přelézt Muhamada Attu 7B+ a ještě ho trošku prodloužit zprava za 7C.


In the long-term forecast, the conditions on Thu–Fri should be awesome, so I plan Petrohrad, the school can wait. Around 11 I get to Petráč, fog is everywhere so I hope I won’t have to turn back and go home right away. Fortunately the rocks are relatively dry so I start climbing. The first stop at Ufo Bába, that one is hopelessly moist, so at least I climb into the neighbouring Amulet 8A. Before I find the right program, a hole in a finger is appearing, so I give up. I have motivation for another boulder, Frodo na kole 8B. I have known the steps since the spring, so the only question is whether I have got stronger or not. The first attempts are hopeless, legs are heavy. Then I do a decisive thing, which helps a lot. I get the tape off my index finger (on it there is a hole from Tuesday training), the beginning hold holds much better and it is therefore easier to lift legs. Since I don’t have the tape on the finger, I have to take the upper point with the middle finger, but fortunately it’s not a big problem. Some attempts are better, in other ones I fall at the beginning. Once I manage to get to the top point but I don’t grab it with enough force and the edge is far. In the end it finally works out.


Then I am thinking what to do next, fingers want a boulder with holds, so I choose Tomb Raider 7 C+. I fail here, so move on to Virguly 8A and Krucitisk 8A. Both boulders cut, the blood is soaking through the tape and I have to give up. On the following day I wake up into depression, my fingers are killing me, rocks are moist, so I don’t spend much time thinking and go back home. On the way I stop at Škrovád to get some exercise. I succeed on Muhamad Atta 7B+ and make it a bit longer on the right for 7C.

pátek 8. listopadu 2013

Mokro v Krasu

Dnešní počasí mě nalákalo na kras, jenomže po dojezdu zjišťujeme, že všechno je mokré - Holštejn, Balcarka i Sloup. Trošku s Adamem Ondrou zablbneme na Balcarce a já pak dávám ve Sloupu nový boulder Palmalu za 7C.

Palmala 7C


The weather made me go to the Karst today but after arriving we find out everything is moist – Holštejn, Balcarka and also Sloup. We have some fun with Adam Ondra at Balcarka and then I send a new boulder in Sloup, Palmala 7C.

středa 6. listopadu 2013

Sloup s Adamem

Dneska jsem vyrazil do Sloupu s Adamem Ondrou. Bylo krásně, chladno a podmínka. Adam zkoušel projekt Vasil, Vasil okolo 9b-b+, vylezl nové 8B a společně jsme vytvořili nové 7C+. Já jsme se zakousl do Sviního Moru za 8B, klasický krasový lezení po oklouzaných chytech se špatnýma nohama. Boulder se mi daří pěkně zkrokovat, ale na kusovku už není síla ani kůže. Takže, pátek?


Today I went to Sloup with Adam Ondra. It was nice weather, cold and conditions. Adam tried Vasil project, around 9b–b+, climbed a new 8B and together we created a new 7C+. I tried Sviní mor 8B, classic karst climbing on sliding holds with bad feet. I plan the steps nicely but no power and skin is left to make it. Friday then?

Schlachtfest 8B/B+ fotos by Šauli
pondělí 4. listopadu 2013

Sever -Vepřový Hody

Se Štěpánem jsme vyrazili na třídenní toulky po severu. Vyrážíme v pátek časně ráno z Brna a před osmou dojíždíme na parkoviště v Bahratalu. Jdeme hned pod převis Shclachthof, rozlezeme se a jdeme na projekty Štěpán Instrumente Der Folter 8B a já Schlachtfest 8B/B+, lezení ve velkým převisu po chytech. Zkouším si kroky, ulomím přilepenou přídrž v závěrečným, klíčovým, kroku prasečích hodů a tak to chce novou betu. Ta spočívá v tom zabrat a napálit to až do dobrý hrany, ale půjde to po asi 15 krocích? V prvních dvou nálezech uklouzne noha, ale cítím že by to dneska mohlo jít. Chce to lézt rychle, rychle přeběhnout traverz za cca 8A a pak 8A+. Třetím nálezem se mi daří lézt bez chybičky a dolízám do topu, super! Vepřový Hody byly 8B/B+, když dolezový boulder Hackfleisch byl 8A. Ten je nyní po vylomení dvou přídrží spíše 8A+ a tak se nabízí zvýšení i Schlachfestu, ale myslím si že 8B/B+ sedí i s vylomeními. 

 Schlachtfest 8B/B+

Schlachtfest 8B/B+

Štěpán dá jeden velmi dobrej pokus v Instrumentu, pak už se horší, zkouší Hackfleische, ale ten taky odolává i když jen tak tak. Já si zajdu do kopce vyzkoušet Back-Flipa 8B/B+, ale na obliny je teplo a já slabí. Se Štěpánem a Šváchičem vyzkoušíme ještě vedlejší Enigmu za 7C+, dlouhá rozpažka do lišty pouší jenom mě.

Back - Flip 8B/B+

 V Bahře je už teplo a tak razíme na kopec na Modřín. Štěpán pokouší několik 8A+, padne Poslední Perla a lehčí Kudla. Já zkouším můj dream projekt na Mandragoře, ale žádný zlepšení. Dál si dám lehčí Kudlu 7C a i těžší variantu za 8A. Večer motivační Traversa a jde se spát, vstává se brzy, musíme zalézt než začne pršet.

Projekt u Mandragory 8B+?

Ráno vstáváme a razíme na Modřín, Štěpán jde odpytlil těžší kudlu. Když přicházíme ke skalám, začíná pršet, stavíme protipovodňová opatření, ale není to ono.

Protipovodňová opatření

Balíme a přejíždíme do Labáku. Tady je poměrně sucho, ukazuju Štěpánovi všechny bouldry a jdeme lézt. Nejprve Sběratele Kostí 7C, kterej odolává jen chvíli. Já pak usedám pod Stratospheru 8A a Štěpán pod Analogovou Variantu 7C a oboum se nám daří. 

Stratosphere 8A

Přichází Fox s If, pokecáme a jdeme na Bivak. Dlouhej Kouř 7C+ padá Flešem ale na C+ bych to neviděl, Sběratel Kostí byl těžší, takže tohle max 7C

Dlouhej Kouř 7C Flash

Dál zkoušíme Pornoland 7C+, beta od Foxe nepomůže a tak Štěpán vymýšlí za cesty asi pro nás to nejlepší, při vypouštění nohy zabrat za pravou lištu a bylo to. Další na tick listu byl Black and Decker bez spáry 8A. Pomalu to krokujeme, mě se daří přelez chvíli po tom i Štěpánovi. If zkouší Dlouhej Kouř i Deckra, ale lezení je tu spíš chlapský. Na závěr zkoušíme i s Foxem nalízt do Sunshinů, při motivačních kecech o Traversovi se nám daří krokovat a motivace na zimu roste. Večer zase Traversa a spát. 

Ráno si pospíme do půl sedmý, dopoledne zase mělo bejt dobrý, ale začíná pršet a tak si říkáme, že se půjdeme aspoň podívat k Rychtomazlovi a okolí. Prší dost a tak se nám do kopce nechce, jdeme aspoň okouknout bližší Jura Stail a okolí a koukáme jak puci na suchý stěnky. Jdeme pro věci a bušit. Já zkouším Juru velmi přísné 7C, ale nedaří se mi ji ani kroknout, tři díry v prstech si v jebkách moc neví rady a tak to vzdávám. Štěpán zkouší variantu Love, Vole, kterou pojmenováváme Soft Vole a po pěkným boji dává, klasa 7C+/8A. Já jdu o kousek výš na svůj pytel Druhá Půlka Žárovky 8A. Opakuju si kroky, síla je, prsty snad vydrží. První pokusy končí v rozpažce do obliny, pak se postupně zlepšuju a nakonec vybojuju top bouldru. Scházíme k autu, necháváme matice a jdeme omrknout Rychtomazla, toho po hodině hledání v dešti nenacházíme a tak vyrážíme domů. 

PS. Video z Vepřových Hodů a Žárovky na ulozto, pište mail pro heslo-


Me and Stepan went to a 3-day wandering in the North. We set off early on Friday and before 8 we arrive at parking in Bahratal. Right away we go under Schlachthof overhang, warm up, Štěpán starts in Instrumente Der Folter 8B and me in Schlachtfest 8B/B+, climbing in a huge overhang on holds. One has to climb fast over traverse 8A and then 8A+, I am making it to the top! Vepřový Hody was 8B/B+ if end boulder Hackfleisch was 8A. It is now, after holds have chipped off, rather 8A, so Schlachtfest might be higher but I think that 8B/B+ fits even with the chip-offs.

Štěpán has a very good attempt in Instrument, then gets worse, he tries Hackfleische but that resists. I go up the hill to try Back-Flip 8B/B+ but it is too warm and I am too weak. We try Enigma 7C+ but I am the only one to get through.

It is too warm in Bahra, so we go to Modřín. Štěpán tries a few 8A+, I try my dream project on Mandragora but no improvement. I send an easier Kudla 7C and a more difficult variant 8A. In the evening motivational Traversa and we go to bed, we have to get up early and climb before it starts raining.

In the morning we get up and go to Modřín but it starts raining and the anti-flood measures don’t help either.

We pack up and move to Labák. It’s relatively dry, I show Štěpán all boulders and we start climbing. First Sběratel kostí 7C, which only resists for a while. I then go for Stratosphera 8A and succeed.

Fox and If comes, we have a chat and go to Bivak. Dlouhej kouř 7C+ falls on Flesh but I don’t see it as C+, Sběratel kostí was harder, so this is 7C max.

We move on to Pornoland 7C+, Black nad Decker 8A. In the end we try climbing into Sunshines, plan the steps and the motivation for winter grows. In the evening Traversa again and we go to bed.

In the morning we sleep until half past six but it starts raining. We want to try at least Rychtomazl. It rains a lot and we don’t feel like climbing onto the hill, so at least we have a look at closer Jura Stail. I don’t even prepare steps, three holes in the fingers don’t help either, so I give up. Štěpán tries variant Love, Vole, which we name Soft Vole and sends it after some fighting, class 7C+/8A. I go a bit up to Druhá půlka žárovky 8A and eventually make it.


PS Video form Vepřový Hody and Žárovka are on uloz.to, mail me for password.
úterý 29. října 2013

Idylka na Ostaši

Dneska jsme s Kačkou, jejím bráchou Péťou a Endym vyrazili na Ostaš. Říkám si, že bude teplo a dneska to bude marnost. Ale opak byl pravdou, dojedeme na kopec a je krásně chladno a silnej vítr. Směřujeme ke kamenu Radiátor, po cestě očistíme a přelezeme dva nový lehký bouldry a dál se rozlezeme na Velkým střecháči. Kačka vybuší svůj projekt a já zkusím lišty v levé části převisu, ale pořád jsou dost malý a já na ně slabej.

Kačka na Velkým střecháči

Dál jdeme na Dona Corleona low 8A+ od Džanglího. Úvodní krok jsem zkoušel v létě, ale kousek mi tam chyběl. Dneska vymýšlím jak na něho a nakonec ani není tak úplně morfo. Pak těžký vypuštění levý paty, ale co hlavně, tak se nedotknout kamene nalevo. Po nakrokování dávám pokusy a jde to celkem dobře, po pár pokusech spadnu dvakrát pod madlem kvůli bandaskám. Odpočnu a pošlu. Nakonec mi to nepřišlo až tak krutý, ale padat se dá i v relativně lehkým.

 Don Corleone low 8A+

 Don Corleone low 8A+

 Don Corleone low 8A+

Kačka zkusí naproti 6A, ale lišty jsou proti. Pak jdeme s Péťou na jeden nižší kámen a potkáváme Jendu Šolce. Povídá, že Péťa si může zkusit Oji Mázla Žábu v Mixéru a tak jdeme tam. Jak dobrej nápad. Jdeme totiž okolo Světelnýho Roku a konečně byl krásně celej suchej. Pouštím se teda do SD varianty, která asi po půl hodince pouští. Tři nepříliš těžký kroky do nástupu Světelnýho Roku ze stoje a tam crux. Pěkný lezení okolo 8A.

Světelný Rok SD 8A

Na závěr jdeme k Pockets of Future, kde čeká varianta ze sedu. Nejprve poměrně marnost, těžce to krokuju, přeci jen už není síly tolik, co ráno. Dám ostrej, ale ten dá rychlou stopku. Dám druhej a najednou sem nahoře. Super, klasa 8A+ s tím, že variantu ze stoje sem upgradoval na 8A/A+. 

Team


Today I went to Ostaš with Kačka, her brother Péťa and Endy. We supposed it would be warm and therefore hopeless but it was nicely cold and windy. We start with Radiator, clean two new easy boulders on the way and warm up on Velký střecháč. We continue with Don Corleone 8a+ by Džanglí. I fall twice but send it in the end. It was not that hard in the end but you can fall even in easy things.

Kačka tries an opposit 6A but the crimps are against. We meet Jan Šolc, who suggests Péťa can try Žába v mixéru, so we go there. It is a good idea since we go past Světelný rok which is finally all dry. I am up for a SD variant and make it after some half an hour. Three not really difficult steps in the beginning and a crux. Nice climbing around 8A.


At the end we go to Pockets of future, with sitting variant. A bit of hopelessness at the beginning as I am not that fresh as in the morning. I make it at the second attempt. Great, 8A+ class and upgraded the standing variant to 8A/A+.

neděle 27. října 2013

Little video from Session

Video z kamenů na kopci Skarbczyk, díky Kadej!


A video from the Skarbczyk hill rocks, thanks to Kadej! 

pondělí 21. října 2013

Session in Poland

O víkendu jsme měli možnost zalézt na polské žule v okolí Jelenie Gory. Průvodce oblastmi nám dělal velký motivátor Tomáš "Kadej" Kazimierskego. V sobotu se s Kadejem potkáváme u Tesca v Jelení Hoře a hned razíme na kámen ležící na kraji města, kde vede krásné 7C Mechaniczna Pomarancza. Nedá se tu moc rozlézt a tak jdeme hned na Flesh pokus. Já padám u konce, druhým pokusem jsem na vrcholu. Štěpán pošle na Fleš a tak můžeme jet dál. Přejíždíme na druhou stranu města, kde čeká další pěkný kousek Sensimilla 8A. Já opět druhým pokusem boulder vylezu, Štěpán po hodině boje vybojuje. 


Sensimilla 8A

A zase přejíždíme dál, tentokrát na vrch Skarbzcyk, který spadá pod větší oblast Rudawy. Po půl hodiny výšlapu do kopce na nás kouká vysoký kámen s vytesaným nápisem "Gott strafe England..". Tady má Kadej rozlezený projekt s odhadovanou klasou okolo 8A. Jdeme do toho, na kopci hodně fouká a podmínka je naprosto luxusní. Po úvodních pár lehčích krocích následuje nabrání oblé hrany, levá vysoká pata, přídrž krystal a výlezová hrana. Chvíli ladíme nejlehčí program, pak se jde na ostrý pokusy. Mě se asi 5tým ostrým pokusem daří boulder vylézt, název jsme dali dle jedné z nejslavnějších písní Karla Gotta známé i v zahraničí - Fur Immer Jung (Být stále mlád) a klasa 8A+

Fur Immer Jung 8A+

Pak jdeme na Marii Antoanetestein 7C, nekompromisní fontáč. Po pár pokusech se Štěpánem přelézáme a dle mě klasa 7C/C+. Vracíme se zpět ke Gottovi a Kadejovi se daří vylézt Fur Immer Jung ze stoje. Pádíme z kopce a ještě přejíždíme na Miedzianne Skaly. Asi 15 minut jdeme lesem a říkáme si, že tady žádný skály snad nemůžou být, kousek sejdeme a najednou 5 metrový balvany a velmi vysoké kvalitě materiálu. achází se tu dvě mega linie Goliat 7B a úlet Drakar 8A. Už zapadá slunce a tak moc neváháme a hned jdeme na Drakara. Z Drakara jsme naprosto unešeni - svírání dvou hran v převisu, skvělá medvědice. Boulder by se dal rozdělit do dvou sekcí úvodní kroky za 7C a na závěr fontáčovský 7B+. Mě se těsně před tmou podaří boulder přelézt, Štěpán má taky pěkný pokusy, ale v závěru vždy dojdou síly. 

Drakar 8A

Drakar v podání Kadeje - https://vimeo.com/28812329

Večer přespíme v kempu u Sokolíků. Druhý den jsme o půl 9 ve skalách, rozlezeme se, já si dám Goliata 7B a Štěpán jde na Drakara. Dneska se dost oteplilo, obliny kloužou a tak si pro Drakara bude Štěpán muset dojet příště. Pak spolu přelezeme Danax 7B, který nás zabaví asi na 20 minut a shodujeme se na 7B+. PAk se vydáváme hledat Aliena 7C, to se nám nedaří a musíme počkat na KAdeje. Alien je trochu morfo záležitost a nedaří se nám ho ani kroknout a tak se přesuneme vedle na Alley Oop 7C skok. Krásnej skok z madel do velký obliny se mi daří doskočit na druhej pokus, kdy oblinu udržím na jedný ruce a výlez je už za odměnu, Štěpán dává nadějný pokusy ale oblinu se mu nedaří udržet  (místní na Alley Oop - https://vimeo.com/56476001). Už je jedna hodina a tak nám Kadej jetě ukáže dalších pár kamenů, nějaký ten projekt a frčíme domů. Kadejovi velké díky za průvodcovskou práci a jemu a všem z okolí za objevování a rozvoj boulderingu v okolí Jelení Gory.

Goliat 7B

Video z Fur Immer Jung a Marie Antoanety by se měly objevit na vimeu - bouldershit.


At the weekend we got the chance to climb on Polish granite in Jelenie Góry. Our guide was a great motivator Tomasz “Kadej” Kazimierski. We meet on Satruday in Jelenia Góra and start at the edge of the town at 7C Mechaniczna Pmarancza, flesh style. We go to the other side of the town to Sensimilla 8A. Then we move to Skacbczyk hill in the Rudawa area. After half an hour of walking uphill we see a rock with rock-cut “Gott strafe England..". Kadej has a project here, approx. 8A. We fine tune for a while and then go ahead, I made it at maybe 5th attempt. We named the boulder after one of the most Karel Gott’s famous songs, well known also abroad – Für Immer Jung, class 8A+.


Then we move to Antoanetestein 7C, me and Štěpán send it after a few attempts, class 7C/C+ in my opinion. We go back to Gott and Kadej makes it standing. Then we move to Miedzianne Skaly. It looks there are no rocks in the forest but then we find 5-m tall boulders and a high-quality material. There are two mega lines Goliat 7B and Drakar 8A. The sun is setting, so we immediately go ahead on amazing Drakar. We continue there on the following day. We climb Danax 7B, agree on 7B+. Then we try to find Alien 7C but can't and have to wait for Kadej. Then we move to Alley Oop 7C. Kadej shows us a few more boulders and projects and then we are headed home. Many thanks to Kadej for his guide work and to him and everybody around him for discovering and developing bouldering around Jelenia Góra. Videos should apprear on Vimeo – bouldershit.

pátek 18. října 2013

Pár fotek od Pepeho z Krasu

 Alfabetix 7C

  Alfabetix 7C

 Idefix 8A+

 Švédský Závodník Hotofson 7C

H5N1 8A

pátek 11. října 2013

Modřín + nová lokální oblast

Venku krásně a já jezdím od závodu k závodu. Tento týden odpadá trochu školy a tak se v úterý večer sbalím a jedu domů do Chocně, druhý den brzy ráno směr sever. Dojíždím na Modřín a tam už běhá po kopci Fox. Zkouším s ním Šroubovnici DNA 7C, třetím pokusem lehce zavlhlej boulder dávám. Dál jdeme ke Study Breaku. Tady nejprve zkouším Kitkat 7B, dlouhej fix mi dělá chvíli problém a asi až 10tým pokusem se mi daří boulder přelézt. Solidní Bejdo, klidně B+. Doráží ještě Majkl, kluci zkouší Poslední Perlu, já se zavěsím do prodloužení Kitkatu a to Study Hard 8A+. Zkusím si kroky, jednou spadnu v dlouhým nátahu na konci, druhým pokusem jsem nahoře! Asi jen 8A/A+? hlavně za ten poslední krok. 

Study HArd 8A/A+

Dál jdeme k Fenoménu na mega projekt. Nástup Mandragorou, čtyři kroky celkem za 7C, pak místo samotně za 8A+ a další 7C navrchol. Asi hodinu zkouším nejtěžší místo nějak zlehčit, něco vymyslet, ale zjišťuju, že je potřeba prostě "jenom" pořádně zabrat. Dneska není nejlepší podmínka, tak snad za trošku chladna to půjde trochu lépe. Kluci mě opouštějí a já jdu na Nymfu 8A+, nedokončený byznys. Chvilku mi trvá než si rozpomenu na to, jak jsme to kdysi lezli. Bez dnešního tření dneska velkej boj ve druhým kroku, pak už si to pohlídat, ale ještě jednou padám i nahoře. Pak už ne. Mezi pokusama v Nymfě okukuju Máslo Mlíko 8A a tak po přelezu Nymfy jdu zkusit zabrat v lištách. Vymýšlým pěknou betu a vyhýbám se tak tej nejmenší liště, na závěr neslézám do madel, kde začíná Roští pohoda, ale pořád mírně stoupám k vrcholu. Párkrát padám u konce kvůli bandaskám a říkám si, proč lezu dneska samý dlouhý bouldry? Přijel sem bouldrovat :) Po delší pauze Máslo dávám. Dalším vyhlídnutým boulderem je Pentagon 8A, po vylomení stupu pouze jeden přelez od Jirky Šváchy. Začátek jde, ale pak temno. Zkouším to zprava, přes oblinu, náskokem a nic. Pak přichází Fox a radí mi jak si správně na skok stoupnout. Člověk by nevěřil jak málo pomůže tak hodně. Už toho mám dneska dost, ale Pentagon ještě udolám. Super pocit doskočit madýlko ve výlezu. Klasa těžké 8A tedy spíš to 8A/A+.

Pentagon 8A/A+

Na závěr dne ještě jdeme k Fox Racing 7C, tady už je však temno a tak Fox se loučí a já přejíždím na Sněžník a do hospody. Druhý den ráno se cítím jako bych měl ruce z kamene. V 8 jsem ve skalách a jdu si dolézt Fox Racing. Není to žádná rychlovka, asi půl hodiny bojuju s prvním krokem. Pak jdu k Poslední Perle 7C ze stoje 7C+ SD. Nejprve zkouším variantu ze stoje, začínám levou v řezce a pravou v bočáku ze Study Break. Opět chvíli trvá než všechno zabere jak má, hlavně levá pata na začátku. Na variantu ze sedu se necítí prsty a tak koukám po variantě - začátek Study Break a po úvodních krocích pokračovat Poslední Perlou. Krásný lezení, čtyři paty, žádnej výrazně těžší krok. Pěkná varianta tak za 8A. Začíná trošku pokapávat, jdu tedy ještě rychle ke Kudle v Zádech 8A, tady však už není síla na nic. Neudělám ani první krok v převise, výlez začíná pomalu zatíkat a tak je čas na odjezd. Po cestě domů se zastavím na jednom vytypovaném kamenu u Dvora Králové. Krásnej převis nacházím, jde rychle pro lezecký věci a ještě jdu zalézt. Daří se mi udělat jeden boudler tak za 7B+ a zkusím si ještě kroky v super projektu. Bohužel nemám ocelák a nemůžu vyčistit výlez, takže projekt musí počkat do příště. Velká škoda materiálu - ne úplně pevný pískovec, jinak by to bylo opravdu krásný lezení. Po kopci se povaluje ještě poměrně dost kamenů, takže možná tu vznikne nová mini oblast? 

Netopýří Skála 

Orientační mapka


It is nice outside and I travel from one competition to another. I go home to Chocen on Tuesday and the other day direction North in the morning, To Modřín. I meet Fox, we try šroubovnice DNA 7C, Study Break and Kitkat 7B.
Then we move on to Fenomen to a huge project. Start through Mandragora, I try to make the hardest part easier but I simply just have to push harder. Then I go to Nymfa 8A+, unfinished business, And Máslo Mlíko 8A. Another boulder I had chosen was Pentagon 8A and I send it after Fox's advice.


At the end of the day we go to Fox Racing 7C, which I finish the other day. Then Poslední perla 7C, standing. I try a few other ones but I am already tired. On the way back I stop by at one boulder near Dvůr Králové. There are several boulders around so maybe there will be a new mini climbing area in the future, who knows?

pondělí 7. října 2013

MČR v lezení na obtížnost - Zlín

Poslední dobou už jenom bouldruju, ale MČR s lanem si nikdy nenechám ujít, zvláště když se koná na stěně jako je ta ve Zlíně. Účast nebyla hojná, hodně mlaďochů a "nová" tvář Ondra Ďoubal. Kvalifikační cesty okolo klasifikace 9- se mi obě podařilo topovat s dalšími čtyřmi závodníky. Semifinále v pravým profilu stěny mi hodně sedí a s rezervou opět topuji, nyní už sám. 

Semifinále

Finále klasika, velký nervy než člověk nastoupí do cesty, pak už rozjezd a čekat než nateče. Cesta hodně nevyvážená, tak jako všechny cesty závodu. Začátek zbytečně těžkej, pak bouldr lepší chyt, bouldr...Dolízám do stropu, dva velký chyty a pak dvouprstovka na článek. Stopka pro druhýho Ondru Ďoubala a třetího Toma Bintera. Mě se podaří krok udělat, ale v něm nateče natolik, že padám v zápětí. Vyneslo mi to první místo!! takže spokojenost obrovská. Díky pořadatelům za krásnej závod, atmosféra ve finále byla nepřekonatelná a taky díky Kačce za podporu!

Finále

Stupně vítězů


I have only been bouldering lately but I never miss the Czech championship with a rope, especially when taking place on a wall as the Zlin one. There weren’t many participants, a lot of young climbers and a “new” face Ondra Doubal. Me and four other participants managed to top both qualification routes of approx. 9-.  The semi-final in the right profile of the wall suits me and I top again with a reserve, this time as the only one. 


The final is a classic, a lot of nerving before you step in the route, then you go ahead. The route is very imbalanced, just like all other routes in the competitions.  The beginning is unnecessarily difficult, then a boulder with a better hold, a boulder... I make it to the ceiling, two large holds and then a two-finger. A stop for the second Ondra Doubal and the third Tom Binter. I manage to do this step but fall down right after that. It brought me the first place! so I am really happy.  Thanks to the organizers for a nice competition, the atmosphere in the final was overwhelming, and also thanks Kačka for her support!

středa 2. října 2013

Sloup

Včera jsem mezi prací ve škole vyrazil do Sloupu, taková podmínka tu už nemusí být. Rozlézám se v Alfabetixovy 7C, který po pár nálezech je v kapse.

Diplomová práce v progresu

Dál zkouším H5N1 za 8A. Vzpomínám si jak jsem kdysi spadl z posledních kroků, z kroků za 8-, takže dneska cíl jasný - dolézt to. Pomalu si o krokuju, první dva silový kroky střídá série lišt a technika nohou. Očekávaná podmínka se příliš nedostavuje, asi je na kras už moc zima.Párkrát dolezu do nástupovýho madla 8-, mám ale takový bandasky, že padám. Pak plivnu na prsty, trochu líp chyty drží a konečně dolézám do madla ještě trošku čerstvej, část za 8- si už pohlídám.


Na závěr si ještě zkusím nové 8B od Aočka, ale už není síla navíc "typické" krasové lezení takže se nedaří boulder ani kroknout.


Yesterday between work at school I went to Sloup, such conditions might not occur again. I warm up in Alfabetix 7C and make it after a few starts. 

Then I try H5N1 8A. I remember falling off the last steps, the 8- steps, once so the aim for today is clear – to get to the very end. I plan the steps slowly, the first two power steps are followed by a series of crimps and leg technique. The condition expected is not in place, it is probably too cold for the karst. I make it to the starting jug 8- a few times but keep falling. Then I spit on my fingers, they are a bit more adhesive then and finally I make it to the jug a bit fresh, I’m gonna keep an eye on the part behind 8-. 


In the end I try a new 8B by Aoček but I have no power left and it’s a “typical” karst climbing, so I can’t even plan the steps.

neděle 29. září 2013

Adidas Outdoor

Včera se konala jedna z největších akcí letošního roku a to Adidas Outdoor Prague. Pro nás lezce to závodníky to znamenalo závody v boulderingu popřípadně obtížnosti, dál se tu konaly exbice na slacklině, waterlině, dalo se zalézt na ledové stěně, zajet si na raftu...velká akce. Já jsem se rozhodl startovat v obou disciplínách. Nejdříve tedy kvalifikace na obtížnost, cestu za 8+/9- se mi daří vylézt na OS, v cestě za 9+ mi nahoře uklouzne noha a to mi vynese 2-3. postupové místo. Celkově stěna měří asi 10 metrů a převislost je 1-2m, takže lezení anebo spíš boulderování po lištách. Následuje kvalda v bouldrech, tam se mi daří vylézt 4b na 6p a do finále jdu z 2. místa. 


Finále v boulderingu se odehrává v příjemnej atmosféře a to především díky skvělým komentátorům. Nejdříve lezou baby, tam suverénně vítězí Melisa LaNéve z Francie, jediná, kdo jí trošku sekunduje je Peťa Růžičková. Finále se lezlo svěťákovým stylem, takže nápor na nervy, ale dobrá zkušenost. První boulder kolmáč, dvakrát padám z topu, třetím pokusem dávám už po limitu a hodně si oddychuju. Povinnost splněna. Dvojka zabrat za lištu a udržet oblinu, dávám druhým pokusem. Trojka a čtyřka už jsou trochu v převisu a oba bouldery topuju na první pokus. Celkově kluci odvedli skvělou práci, teď se každým závodem víc a víc těším na to, co nám Vilda a spol připraví, baví mě to. Výkon mě vynesl na první místo, druhej skončil Štěpán a třetí Kuba Hlaváček. 

 n° 2

  n°3

  n° 4

Stupně vítězů

Hned po dolezení finále v boulderingu se uzavírá izolace na obtížnost. Cesta na vlastnosti stěny povedená, ale mě osobně cesta moc nebavila, lezení po malých chytech, špatný nohy...hned několik lezců spadlo kvůli uklouznutí. Mě se podařilo dolézt k předposlední expresce, tady vyhodnocuji, že bude snažší to ošulit přes pravou hranu a cestu Topuji. Cestu topoje také Peťa Čermák, který díky lepší kvalifikaci vítězí. Ja končím na druhém místě, třetí Honza Jeliga.

¨
Stupně vítězů

Celkově akci hodnotím hodně hodně vysoko, co se týká boulderingu tak pro mě zatím nejlepší závod v ČR, kterého jsem se účastnil, obtížnost už byla a to především kvůli parametrům stěny o dost slabší. Díky Adidas!
Adidas Outdoor

One of the biggest event took place yesterday: Adidas Outdoor Prague. We the climbers enjoyed the races of various difficulty as well as exhibition climb-ups on a slack line, water line, and an iced wall, one also could try rafting etc. What an event. I decided to compete in both disciplines. At first, there were qualifications focused on difficulty. I managed to flash a line of 8+ to 9. I then failed another line (9+) because my foot slipped off on the top. Overall, good enough for 2nd / 3rd qualification position. The height of the wall in total was about 10 metres, the overhang was about 1 to 2 metres so the edges were prominent. The next phase was boulder qualification round: I managed to do a 4b on 6p. As a result, I was going to the finals from the 2nd place. 

With great commentators, the bouldering finals were taking place in a friendly atmosphere. Women rounds were the first. Melisa LaNéve from France won with a great confidence. The only woman coming close was our Peťa Růžičková. The finals were done Svěťák-style which was quite nerve-racking, but also a good experience. No 1 was a demanding vertical thing (two falls from the top and the third attempt after the limit). The requirements were met, though. No 2 needed a pull up on the edge and grasping a bulge (done at the 2nd attempt). No 3 & 4 are already a little overhung. I sent both of them at the first. Overall, the guys did a great job. I am more and more excited with every competition about the boulders prepared by Vilda and his company. I love that! My performance brought me up to the first place. Štěpán ended up the second, Kuba Hlaváček the third. 

Right after the finals, the difficulty competition was concluded. The wall was pretty crafty but I myself didn't enjoyed the line that much: The holds were too small, the feet were bad... A few climbers fell off because they slipped off. I did quite well up to the penultimate phase where I found out that it could be actually simpler to use the right edge. I was successful and so was Peťa Čermák who finally won due to having better qualification results. I was the second, Honza Jeliga the third.

Overall, I find the event very good. The best race so far in terms of boulder quality I have taken part in. The difficulty was evidently lower, mainly because of the wall parameters. Thank you, Adidas!