pátek 27. prosince 2013

Lomy u Skutče

V předvánoční den vyrážím omrknout kamenné lomy u Skutče. Většina lomů stojí za starou belu až na Mikšův lom. Tady už lezl Komíňák a spol. a tak jsou některý lajny hezky zamágovaný a navíc nacházím na pohled parádní těžkej projekt. Odjíždím domů a hned 25. tého se vracím. Dávám všechny lehčí bouldery, čistím projekt, u kterého zjišŤuji, že je až moc těžkej a nakonec vymyslíme variantu boulderu Vypínač Mozků, kterou se mi podaří přelézt - Vymítač Ďábla 8A+. Klíčovým krokem je náskok do jedný ruky do poměrně dobrého chytu Vypínače MOzků. 

 Lom U Mikšova

 Vymítač Ďabla 8A+

  Vymítač Ďabla 8A+

Project

On the day before Christmas I am off to have a look at stone quarries near Skuteč. Most quarries are not worth a penny except Mikšův lom. Komíňák and others have climbed there so there is magnesium on some routes and, moreover, I find an awesome difficult project. I go home and I am back right on 25th. I send all easier boulders, clean a project, where I subsequently find it is too hard and in the end think up a variant of Vypínač Mozků, which I manage to climb – Vymítač Ďábla 8A+. The key step is the jump to one hand of a relatively good hold of Vypínač Mozků.

úterý 17. prosince 2013

Between Monsters

Server 8a.nu uveřejnil tabulku s nejvyšším počtem přelezů boulderů 8A a výš všech zalogovaných boulderistů světa. Se svými 97 kousky jsem se umístil na 2 místě za Jimmy Webbem. Za mnou jsou jména jako Robinson či Woods, ale je třeba poznamenat, že tito nejlepší boulderisti světa se více zaměřují na přelezy těch nejtěžších prásků  a těm "lehčím" nevěnují tolik času. I tak, příjemný pocit.:)


www.8a.nu

8a.nu server has published a table with the highest number of climbs of 8A and highher boulders of all world's boulder climbers who are registered. With my 97 pieces I am on the 2nd place behind Jimmy Webb. Behind me there are names such as Robinson or Woods but it has to be said that these best world's boulder climbers concentrate on climbing the most difficult ones and do not dedicate that much time to the "easier" ones. Despite that, a nice feeling :)

neděle 15. prosince 2013

Opět Kras

Dneska jsem opět s Ondrou Nevělíkem vyrazil do Krasu. V plánu byl Holštejn, ale jeskyňka je mokrá a tak zkoušíme Sloup. Tu je skála suchá, ale pro změnu teče poměrně vydatně místní potok a tak dneska by bylo možné bouldrovat pouze z loďky. Nicméně koukám na projekt nalevo od Tragikomixe, sem už voda nesahá a tak s Ondrou čistíme a přelézáme, vzniká nový boulder Mátový Sauce s klasou okolo 7C, poměrně morfo boulder takže klasa může lítat. Víc toho dnes nepůjde a tak frčíme na campus, kde se dneska daří 3 shyby na jedný ruce a padají další rekordy :)

Foto by Ondra Nevělík


Today me and Ondra Nevělík went to Kras again. We planned Holštejn but the cave is moist, so we try Sloup. Here the rock is dry but there is a lot of water in the local creek, so it was possible to boulder only from a boat. A have a look at a project on the left from Tragikomix, the water does not reach here, so we clean a climb, there is a new Mátový Sauce with class around 7C, a rather morpho boulder, so the class can vary. We can't do more, so we are off to the campus where manage to do 3 pull-ups with one hand and some other records are broken :)

středa 11. prosince 2013

Nebe Peklo Direct 8B (8c+?) video

https://vimeo.com/81586153

Dík Nevělajzovi za natočení a sestříhání!

Thanks Nevělajz for shooting and cutting!

pondělí 9. prosince 2013

Ranní session ve Sloupu

Do Brna razíme s KAčkou opět autem a opět se zastavujeme po cestě v Krasu na rozdělaný byznys. Rozehřeju se a z první bomby posílám Automatixe 8A+.

Automatix 8A+

Zajímavé bude napojení do Idefixe, pěknej projekt na zimu s klasou 8B+? Ostatní 8B+ka od Adama jsou úlet, takže tam moc světla není. Po Automatixovi se zavěsím do novinky od Adama Tragikomix 8A. Dlouho mi nejde udělat společný klíčový krok s Palmalou, paradoxně za vlhka mi to šlo lépe, logika??, pak jednou spadnu v posledním kroku a posledním pokusem dávám, musíme do Brna. 


Tragikomix 8A


I am off to Brno with Kačka again by car and again on the way we stop by in the Karst for some unfinished business. I warm up and at the first attempt send Automatix 8A+.


The connection into Idefix will be interesting, a nice project for winter with class 8B+? Other 8B+s by Adam are crazy, so there is not much light. After Automatix I hang in the news by Adam Tragikomix 8A. It takes me long to make the step shared with Palmala, paradoxically it was easier when it was warmer, what’s the logic?, then I fall once in the last step and send it, we have to go to Brno

sobota 7. prosince 2013

Holštejn - Nebe Peklo Direct 8B

Dneska razím vlakem do Blanska, nabírá mě Ondra Nevělík a míříme na Holštejn. Tu je dneska jasný cíl , zkusit si prolézt a dát pár pokusů v Nebe Peklo Direct 8B. Rozlezeme se, ladíme program a pak se dávají pokusy, Ondra dneska jen ze spáry (bez úvodních 5 kroků), já hned celý boulder. Jedná se o spojení 20 krokového 7C a 8 krokového 8A, celkem tedy spíš něco jako 8c+ cesta. Každý pokus mám lepší a lepší a posledním posílám! Letošní 12 8B a výš, super! 

Nebe Peklo Direct 8B - Foto by Ondra Nevělík

Po celý den panovalo oblačno, místy sněžení, teplota kolem 0°C, nádhernej den! Natočili jsme i videjko, tak snad brzy:)

Today I take the train to Blansko, Ondra Nevělík picks me up and we are off to Holštejn. There is a clear goal for today, a few attempts in Nebe Peklo Direct 8B. We warm up, tune the program and then go for attempts, Ondra today only from the joint (without the initial 5 steps), me right away the whole boulder. It is a connection of 20-step 7C and 8-step 8A, in total more like a 8c+ route. My attempts are getting better and better and send the last one! This year's 12th B8 and higher, great!

It was cloudy the whole day, sometimes snow, temperature around 0°C, a beautiful day! We also shot a video, so hopefully it will be here soon :)

středa 4. prosince 2013

Vasil, Vasil 9b+

Dneska razím s Adamem Ondrou do krasu. Po příjezdu hlásí palubní počítač -2,5°C. Rozlez docela bolí, ale během poledne je cítit, že se lehce otepluje a tak mohou padat ostrý pokusy. Adam tu zkouší už 25tý den projekt s pracovním názvem Vasil, Vasil. Dá si jeden prolézací pokus a pak posílá, dneska až překvapivě "lehce":). KLasa v ufonských výšinách 9b+, veliká gratulace, aspirant na nejtěžší cestu světa?!


Já čistím a zkouším boulder projekt přímo pod bubákem, dlouho ladím program. Pak přijde Adam zabere za mrdku a je nahoře, klasa 8A+. Já sem v liště slabý a tak dělám několik lehčích kroků navíc. Dvakrát dolézám do závěrečnýho kroku, ale nedaří se mi udržet nohy ve stropě. 

Jsem moc rád, že jsem byl u přelezu Vasila, Adam je bůh! v sobotu Holštejn;)


Today me and Adam Ondra are off to the Karst today. After arrival, the board computer shows –2.5°C. The warm-up is painful but around noon we can feel it is getting warmer, so we can have some live attempts. Adam has been trying a project named Vasil, Vasil for 25 days. He has one attempt and then sends, today surprisingly “easily” :) Klasa in UFO-heights 9b+, congratulations, an aspirant for the most difficult route in the world?!

I clean and try a boulder right under Bubák, it takes me a long time to tune the program. Then Adam uses force and is on the top, class 8A+. I am weak in the crimp so I make a few additional steps. I climb to the final step twice but I can’t hold the feet in the ceiling.


I am really happy I could assist the climb over Vasil, Adam is a good! Holštejn on Saturday ;)

neděle 1. prosince 2013

Mejcup 2013 - 1.místo!

O víkendu proběhla jedna z největších akcí roku - mejcup. Sešlo se opět velký množství lidí, kteří bojovali v kvalifikačních bouldrech a večer udělali skvělou atmosféru. Kvalifikace byla letos nejlehčí co kdy byla, na postup bylo potřeba vylézt všechny bouldery a to na dobré pokusy. Já jsem pouze jednou opravoval a tak jsem postupoval do večerního finále z děleného 2-3.místa. Radost mi udělala Kačka, která vybojovala jeden boulder. Večerní finále byla jedna velká show, náskoky z pódia, pěkný bouldery, pěkný chyty, atmosféra úžasná. Hodně jsem si finále užíval, první čtyři bouldery padli na první pokus, závěrečná koule byla nezdolána. Mě se podařilo na kouli dolézt nejdále a tak jsem poprvé mejcup vyhrál! Velká škoda Adama, kterej si na prvním boulderu vyvrtknul kotník a dál v závodě nepokračoval, snad bude brzy ok. Večer opět nezapomenutelná afterparty. Díky Chýškovi a všem okolo něho za skvělou akci.

Pár fotek od Radmila Schneidera.At the weekend, one of the greatest events of the year took place – mejcup. A huge number of people attended, who fought in qualification boulders and in the evening created a great atmosphere. This year’s qualification was the easiest ever, to get through it was necessary to climb all boulders on good attempts. I repeated only once, so I made it to the evening final from shared 2nd–3rd place. I was pleased by Kaška, who fought one boulder. The evening final was one great show, initial jumps from the stage, nice boulders, nice holds, awesome atmosphere. I really enjoyed the final, sent the first four boulders on first attempt, the final ball resisted. I was the one to climb the furthest on the ball, so I won! It was a pity Adam sprained his ankle on the first boulder and did not continue in the event, hopefully he will be OK soon. In the evening an unforgettable after-party. Thanks to everybody for a great event.

A few photos by Radmil Schinder.