pátek 4. dubna 2014

Sloup, Sloup, Sloup

Den se nám prodloužil a tak je čas na pozdní večerní sessiony v Krase po "práci". Vvyrážíme v úterý po páté sme tam a hned se jde bušit. Poté co se rozlezeme přijíždí druhý auto Nevělajze a spol a buší se o sto šest.

Ve Sloupu to žije

Je celkem chladno, ale né moc a tak se v podstatě každému daří. Já vylezu super projekt v levé části pod Mátovým Saucem - Kouzelný Lektvar s klasou tvrdších 8A+. Nádherný silový lezení graduje mocným náskokem. Štěpán vyleze Palmalu 8A, Fialka Hotoffsona 7C+ a společně s Honzou Chválou Alfabetixe 7C, Nevělajz má pěkný pokusy v Lektvaru.

Kouzelný Lektvar 8A+ - Sloup (horší kvalita)

Pomalu se stmívá, probíhají poslední pokusy s čelovkami a jedeme dom. Při balení nechám mobil na střeše auta, což zjišťuju až v Brně. Říkám si, že jestli mobil bude někde na parkovišti tak ráno, než ho někdo sbalí. Dávám tedy budík na pátou a s východem slunce dojíždím do Sloupu. Mobil nikde. Když už tu jsem tak jdu zalézt, ruce se cítí poměrně dobře a prodloužení Kouzelnýho Lektvaru o Mátový Sauce 7C čeká. Po rozlezu nejdříve sedím pod Hotoffsonem, chci přidat SD, ale nezvednu prdel, ze dřepu už to jde, ale na to se nehraje. Jdu do převisu, zopakuju kroky, jednou padám v Saucu, druhým pokusem zapnu ninja factor a jsem v topu. Super, kratším lidem to tam něco přidá, takže volím 8A+/B - Kouzelný Sauce

Příběh mobilu nekončí. Odpoledne vyrážím s Kačkou sportovat do Obřan a po cestě ji volá neznámé číslo, že prý se našel u silnice mobil. Ve čtvrtek opět razíme do Sloupu, vyzvedáváme mobil a jdeme do skal, kde už leze Štěpán. Po rozlezu nalézám do nového směru, který zaujal Štěpána a po pár pokusech je vylezeno - Panoramix 8A.Další pěkná silovka v převisu.


Panoramix 8A

Dál usedám pod Hotofsona, je trochu vlhčeji než včera což ve Sloupu pomáhá a i tu mi to pomohlo, najednou se zvedám, pár pokusů a udělám první krok, zbytek už je za odměnu. Přidání jednoho těžkého kroku do pěkného 7C+. Na světě je další sloupské 8A.


Švédský Závodník Hotofson SD 8A

Dojíždí Nevělajz s Chváličem, kteří dávají dobrý pokusy, Ondra v Kouzelným Lektvaru a Honza v H5N1. Já zkouším propojku Automatix + Idefix, dvakrtát dolezu do nástupu Idefixe, dávám levou patu, ale na víc dnes není. Na závěr dne ještě zkoušíme s klukama Simulanta 8B+, nacházíme nový chyt, vymýšlíme betu, ale síly ani denní světlo na přelez už dnes nejsou. Klasu odhadujeme na 8A-A+, uvidíme v úterý...


Autofix 8B+ projekt

The days have become longer, so it's time for late evening sessions in the Karst after work. We set off on Tuesday, after five we are there and ready to go. It's quite cold but not too much so everyone is doing fine. I climb a great project in the left part under Mátový Sauce -- Kouzelný Lektvar, class a harder 8A+. Nice power climbing and a huge starting jump. Štěpán climbs Palmala 8A, Fialka does Hotoffson 7C+ and together with Honza Chvála alfabetix 7C, Nevělajz has some nice attempts in Lektvar. 

It's getting dark, we have last attempts with headlamps and we go home. During packing I leave my mobile phone on the roof of hte car, which I only discover in Brno. I ponder that if the phone is to be in the parking, then in the morning before someone takes it. SoI set the alarm clock for five and get to Sloup with sunrise. No phone. Since I'm here, I do some climbing, my arms are feeling quite OK and the extension of Kouzelný Lektvar by Mátový Sauce is waiting. After warm-up I'm sitting under Hotoffson, I want to add SD but can't lift my butt, it's possible from a squat but that's not the point here. I go to the overhang, revise the steps, fall one in Sauce, at the second attempt turn on the ninja factor and I'm on the top. Great, it adds something to short people, so I choose 8A+/B - Kouzelný Sauce

The phone story is not iver. In the afternoon me and Kačka go do some sports in Obřany and on the way an unknown number calls her that a phone was found by the road. On Thursday we are again off to Sloup, pick the phone up and go to the rocks, where Štěpán is already climbing. After a warm-up I climb into a new direction which attracted Štěpán, and after a few attempts I'm there - Panoramix 8A. Another nice overhang power stuff. 

Then I sit down under Hotofson, it's more moist than yesterday, which helps in Sloup, and it also helped me -- suddenly I'm lifting, a few attempts and I do the first step, the rest is a treat. Adding one hard step to a nice 7C+. Another Sloup 8A has come into being. 


I try the connection Automatix + Idefix, make it twice to the start of Idefix, manage to place my left heel but that's it today. At the end we try Simulant 8B+, we find a new hold, are thinking up beta but there is no power and daylight left to get over. We estimated the calss as 8A-A+, we'll se on Tuesday...

1 komentář:

Michal řekl(a)...

Krutě! Paráda...pěkně jsi/jste to v krase rozjeli. :)